Sök:
P30-R Python Drive
Max. axelvridning: 30 kg, 294 Nm
6 990,50
P60-B Python Drive
Max. axelvridning: 60 kg, 588 Nm
7 513:-
P60-K Python Drive
Max. axelvridning: 60 kg, 588 Nm
7 761,60
P80-M Python Drive
Max. axelvridning: 80 kg, 785 Nm
9 199,30
P80-S Python Drive
Max. axelvridning: 80 kg, 785 Nm
10 453,30
P110-S Python Drive
Max. axelvridning: 110 kg, 1 080 Nm
11 446,60
P110-T Python Drive
Max. axelvridning: 110 kg, 1 080 Nm.
14 544,25
P140-T Python Drive
Max. axelvridning: 140 kg, 1 370 Nm.
18 107,63
P200-Q Python Drive
Max. axelvridning: 200 kg, 1 960 Nm.
29 311,75
P200-T Python Drive
Max. axelvridning: 200 kg, 1 960 Nm.
25 900,63
P200-W Python Drive
Max. axelvridning: 200 kg, 1 960 Nm.
32 643,63
P501-L Python Drive
Max. axelvridning: 500 kg, 4 900 Nm.
44 234:-54 063,88
P501-Q Python Drive
Max. axelvridning: 500 kg, 4 900 Nm.
45 959,13
P501-W Python Drive
Max. axelvridning: 500 kg, 4 900 Nm.
40 757:-49 814,63
P750-L Python Drive
Max. axelvridning: 750 kg, 7 355 Nm.
95 256:-116 424:-